หน้าแรก

นายวันดี ขำพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 10

ข้อมูลบริการ

16 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
16 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
16 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
7 เมษายน 2563 จัดทำน้ำยาล้างมือผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับประชาชนชาวตำบลน้ำขุมเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
26 มีนาคม 2563 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
24 มีนาคม 2563 หน้ากากอนามัยให้แก่ประธานชมรม อสม.หมู่ที่ 1-10 เพื่อแจกจ่ายประชาชนชาวตำบลน้ำขุม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร