หน้าแรก

นายวันดี ขำพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 13

ข้อมูลบริการ

7 มกราคม 2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564
5 มกราคม 2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณฝายเคิดศักดิ์ ม.5 ต.น้ำขุม
5 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธันวาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธันวาคม 2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
24 ธันวาคม 2563 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563
16 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อ “องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ขอประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุมเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….
20 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมคลองศรีนคร(ข้างที่ว่าการอำเภอศรีนคร)
14 ตุลาคม 2563 พิธีมอบวุฒิบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำขุม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 ตุลาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร