การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน

Scan2563 07 26 131745

Scan2563 07 26 131442

Scan2563 07 26 131647

Print Friendly, PDF & Email