การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน

Scan2563 07 26 131151

Scan2563 07 26 130943

Scan2563 07 26 131054

Print Friendly, PDF & Email