ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม, เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

Print Friendly, PDF & Email