ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564