ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ 61

Print Friendly, PDF & Email