ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,4,6,7,8 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 10 โครงการ