ประกาศใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3,5,8,9 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จำนวน 7 โครงการ