หัวข้อ “องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ขอประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุมเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….