ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1

นายวันดี  ขำพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2

นายองค์อาจ  ขับร้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3

นายหนึ่ง  จันทร์วิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4

นายมานพ  ตรุษเกตุ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายกุหลาบ โพธิ์เพ็ชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2

นายปฐมพงศ์  จันทร์สุข รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3

นางสาวจีรพรรณ  พุ่มทับทิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4

นายพินิตย์ สิงห์กรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5

นายประทวน เชื้อจั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6

นายเฉลิม  ทองดอนสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7

นายชัชวาลย์ น้อยปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

8

นายวิเชษฐ  อิ่มเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9

นายปัญญา  ฉันทะมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

10

นายเรื่อง  จันทร์วิลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  • สำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ประชาชนในตำบลน้ำขุมจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 10 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี