ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร


 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1

นายวันดี  ขำพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2

นายองค์อาจ  ขับร้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3

นางอรนิตย์ สุกร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4

นายมานพ  ตรุษเกตุ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2556

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปฐมพงศ์  จันทร์สุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2

นายกุหลาบ โพธิ์เพ็ชร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3

นายประทีป พุ่มหมัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4

นายสมจิตร อิ่มเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5

นายพินิตย์ สิงห์กรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6

นายปราณีต ฉันทะมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7

นายประทวน เชื้อจั่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

8

นายเจ สงวนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

9

นายเฉลิม  ทองดอนสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

10

นายชัชวาลย์ น้อยปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

11

นางสาวยุพิน สมประติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

12

นายปิยะ กลิ่นประยูร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

13

นางวรรณา  พิมพ์วงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

14

นายจเร  ชาวดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

15

นายปัญญา  ฉันทะมิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

16

นายคเชนทร์  จันทร์สุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

17

นางนงนุช  รัตนอุทัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  • สำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

สถานะการคลัง

ปีงบประมาณ
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
เงินสะสมคงเหลือ
2554 23,327,818.84 21,677,018.94 1,650,799.90
2555 23,179,343.85 22,203,629.16 975,714.69
2556 25,757,741.05 20,788,967.89 4,968,773.16

ข้อมูลจากงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ณ กันยายน 2556

ศูนย์บริการประชาชน

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง)

2. ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

3. ศูนย์บริการร่วมด้านบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง(ศรภ.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง)

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

5. ศูนย์แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

6. การให้บริการยืมใช้ห้องประชุม

7. การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ

8. การให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภค

9. การให้บริการช่วยดับเพลิง

10. หน่วยบริการประชาชน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ประชาชนในตำบลน้ำขุมจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 20 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5560 6204 ต่อ 15