ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย


ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอศรีนคร โดยมีระยะห่าง จากที่ว่าการอำเภอศรีนคร ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 50.52ตารางกิโลเมตร หรือ 31,575.62 ไร่