ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


วิสัยทัศน์ 

  • การคมนาคมสะดวก คุณภาพชีวิตดี มีความรู้คู่คุณธรรม แหล่งน้ำพอเพียง สุขภาพดีถ้วนหน้า
  • กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างครอบคลุม โดยแบ่งแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร เช่น จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมอาชีพหลัก ส่งเสริมการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีจากการประกอบอาชีพที่มั่นคง

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เช่น
ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
การส่งเสริมการศึกษาก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา การศึกษานอกระบบ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาระบบจราจร การก่อสร้างลานกีฬา สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชน

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ และกำจัดขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน

 

Print Friendly, PDF & Email