วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

  วิสัยทัศน์

“การคมนาคมสะดวก คุณภาพชีวิตดี มีความรู้คู่คุณธรรม แหล่งน้ำพอเพียง สุขภาพดีถ้วนหน้า ”

  พันธกิจ

 1. การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายสัญจรสะดวก
 2. ปรับปรุงแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
 3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
 4. สร้างจิตสำนึกด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

  เป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนา

 1. ก่อสร้าง และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงถึงกัน และใช้ได้ทุกฤดูกาล 
 2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร     
 3. จัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมอาชีพเดิมให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม สงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสุขภาพ และพลานามัย สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ และสวนสุขภาพ
 5. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ
 6. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน