สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
ตำบลน้ำขุมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอศรีนคร ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีนครประมาณ 6 กิโลเมตร ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ และไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน   มีลำคลองในพื้นที่ 9 สาย ประกอบด้วย คลองพระ-สวัสดิ์ ยาว 7 กิโลเมตร  คลองร้องฝิ่น ยาว 6 กิโลเมตร คลองแหลมโพธิ์ ยาว 5 กิโลเมตร คลองมะคัง ยาว 2 กิโลเมตร  คลองยม ยาว 6 กิโลเมตร คลองนาใน ยาว 4 กิโลเมตร คลองมะพลับ  ยาว  4  กิโลเมตร   คลองอุด ยาว 450 เมตร คลองโปร่งแง่ง ยาว  950 เมตร และคลองน้ำไหล  ยาว 7 กิโลเมตร  มีหนองน้ำ ธรรมชาติ 1 แห่ง  คือ  หนองใหญ่ มีเนื้อที่ 156 ไร่ และหนองอ้อ มีเนื้อที่ 79 ไร่ ลำคลองทุกสายมีน้ำไหลไม่ตลอดปี

 ที่ตั้งของตำบลน้ำขุม

 • ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลนครเดิฐ      อำเภอศรีนคร         จังหวัดสุโขทัย
 • ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลศรีนคร       อำเภอศรีนคร         จังหวัดสุโขทัย
 • ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลไร่อ้อย        อำเภอพิชัย           จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลคลองยาง    อำเภอสวรรคโลก    จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุมมีพื้นที่ 50.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,575.62 ไร่    แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เต็มทั้งหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1  บ้านคลองต่าง
 • หมู่ที่ 2  บ้านคลอง
 • หมู่ที่ 3  บ้านน้ำขุม
 • หมู่ที่ 4  บ้านต้นนา
 • หมู่ที่ 5  บ้านคลองใหม่
 • หมู่ที่ 6  บ้านบัวเจริญ
 • หมู่ที่ 7  บ้านผาสุก
 • หมู่ที่ 8  บ้านคลองต่างเหนือ
 • หมู่ที่ 9  บ้านคลองเจริญ
 • หมู่ที่ 10 บ้านชัยเจริญ

ข้อมูลประชากร

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2562

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวน ครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1 คลองต่าง
212
321
342
663
2 บ้านคลอง
222
276
305
581
3 น้ำขุม
187
283
310
593
4 ต้นนา
199
268
306
574
5 คลองใหม่
164
281
260
541
6 บัวเจริญ
157
256
263
519
7 ผาสุก
172
261
307
568
8 คลองต่างเหนือ
157
257
268
525
9 คลองเจริญ
124
185
232
417
10 ชัยเจริญ
156
232
222
454
รวม
1,750
2,620
2,815
5,435

ด้านการศึกษา

  กลุ่มเกษตรกร

โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจรายได้เฉลี่ยครัวเรือน

ด้านสาธารณสุข