สัญลักษณ์และความหมาย

สัญลักษณ์และความหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดนครสุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5560 6204 ต่อ 15