สัญลักษณ์และความหมาย

สัญลักษณ์และความหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดนครสุโขทัย