ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 5 โครงการ