กองช่าง

นางอสุนี ชามั่ง

ปลัด อบต.

นายมนตรี ฤกษ์พิชัย

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายมนตรี ฤกษ์พิชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

น.ส.อารีย์ ช่างสนิท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายฐิติวัฒน์ ท่าน้ำ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายศักดิ์ชัย สีนาค

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสดายุ ช่างสนิท

คนงานสูบน้ำ

นายกุลชาติ บุญรัด

พนักงานจ้างเหมาฯ

กองช่าง มีอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 

งานก่อสร้าง 

มีอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ โครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 

งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง 

มีหน้าที่และความ รับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานการประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 

มีหน้าที่ความรับ ผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ งานจัดแต่งสถานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5560 6204 ต่อ 15