ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

นายณัฐพงษ์ หวลคำนึง

กำนันตำบลน้ำขุม

นายสายชล จันทร์วิไร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายมานพ ขันตี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายเฉลย อิ่มเพ็ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายพิชัย สร้อยสุวรรณ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

นายทวี นัยนา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายมานพ สร้อยสุวรรณ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นายธง ชาวดง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

นายบำรุง น้อยปาน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายรังสรรค์ สุกร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5560 6204 ต่อ 15