สมาชิกสภา

นายปฐมพงศ์ จันทร์สุข

ประธานสภา

นายกุหลาบ โพธิ์เพ็ชร์

รองประธานสภา

นายสมศักดิ์ สมใจเพ็ง

เลขานุการสภา

นายประทีป พุ่มหมัน

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

นายสมจิตร อิ่มเพ็ง

สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

นายพินิตย์ สิงห์กรณ์

สมาชิกสภาหมู่ 2

นายประทวน เชื้อจั่น

สมาชิกสภาหมู่ 3

นายปราณีต ฉันทะมิตร

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

นายเฉลิม ทองดอนสา

สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

นายเจ สงวนทรัพย์

สมาชิกสภาหมู่ 4

นายชัชวาลย์ น้อยปาน

สมาชิกสภาหมู่ 5

นางสาวยุพิน สมประติ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

นายปิยะ กลิ่นประยูร

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

นางวรรณา พิมวงษ์

สมาชิกสภาหมู่ 7

นายจเร ชาวดง

สมาชิกสภาหมู่ 8

นายปัญญา ฉันทะมิตร

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

นายคเชนทร์ จันทร์สุข

สมาชิกสภาหมู่ที่ 10

นางนงนุช รัตนอุทัยกูล

สมาชิกสภาหมู่ 10

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ


อำนาจหน้าที่ของสภา อบต.

 1. เลือกประธานสภา รองประธานสภา (มาตรา 48) และ เลขานุการสภา อบต. (มาตรา 57)
 2. รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายก อบต. ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. เป็นประจำทุกปี (มาตรา 58/5)
 3. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 46 ดังนี้
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
  4. ในที่ประชุมสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายก อบต. หรือรองนายก อบต. ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ (มาตรา 56/1) : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ (มาตรา 58/7) + นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5560 6204 ต่อ 15