หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอสุนี ชามั่ง

ปลัด อบต.

นายณรงค์ สายเปลี่ยน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน


 

หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
 3. งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
 4. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้
 5. งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
 6. งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
 7. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี
 8. งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
 9. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
 10. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
 11. งานตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 12. งานตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ
 13. งานตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
 14. งานติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 15. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย