ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายหนองอ้อ ม.6 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)