วันไข้เลือดออกอาเซียน

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน ASEAN Dengue Day หรือวันไข้เลือดออกอาเซียน ในปี 2564 (ASEAN Dengue Day 2021) ภายใต้ประเด็นรณรงค์ คือ “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” (ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic) กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ทำให้หลายคนต้องหยุดอยู่กับบ้าน เพื่อหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19 แนะยึดมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย) คือ 1. เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำ ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2.เก็บกวาด บ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง ป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ให้สะอาดมิดชิด ป้องกันได้ทั้งโรค ไข้เลือดออก โรคปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกันหลายโรค ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคโควิด 19 จึงขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย รับประทานยาลดไข้ 1-2 วัน โดยให้เลือกรับประทานยาแก้ไข้พาราเซตามอล หลีกเลี่ยงการทานยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ยาไอบูโพรเฟน แอสไพริน เพราะถ้าเป็นไข้จากโรคไข้เลือดออก ยากลุ่มนี้ทำให้เกิดอาการเลือดออกมากขึ้น และเสี่ยงต่อการทำให้มีอาการหนักมากยิ่งขึ้น หากทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยโรคหาสาเหตุและรับการรักษาต่อไป

Print Friendly, PDF & Email

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5560 6204 ต่อ 15