หัวหน้าส่วนราชการ

นางอสุนี ชามั่ง

ปลัด อบต.

089-9593078

นางสาวเพลินพิศ หล่อประดิษฐ์

หัวหน้าสำนักปลัด

055-606204 ต่อ 14

นายอดิศร สร้อยสุวรรณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

055-606204 ต่อ 15

นายมนตรี ฤกษ์พิชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

055-606204 ต่อ 16

นางสาวปรารถนา ชมชื่น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

055-606204 ต่อ 14

นางโยษิตา ไชยอิ่นคำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

055-606204 ต่อ 16