2. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3 31

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม
ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5560 6204 ต่อ 15